ПЛАТФОРМА 27

ВИЗИЈА

МИСИЈА

Македонија со целосна транспонираност на П27  и здрава животна средина

Граѓанскиот сектор активен партнер во водењето на преговорите со ЕУ за П27

ЦЕЛИ

  1. П27 да прерасне во активен партнер на Владата во процесот на транспонирање и имплементација на законодавството
  2. П27 да прерасне во активен партнер на Владата во водење на преговорите за П27
  3. П27 да биде препознаен чинител во известувањето за напредокот на Македонија за П27
  4. П27 да работи активно на подигнување на свеста за степенот на транспонирање и состојбата со животната средина