ПЛАТФОРМА П27

граѓанска платформа за следење на преговорите со ЕУ за поглавје 27

ПЛАТФОРМА П27

граѓанска платформа за следење на преговорите со ЕУ за поглавје 27

Втор извештај во сенка за Поглавје 27

Извештајот во сенка  ја претставува оценката на граѓанските организации за статусот на приближување на законодавството на Европската Унија за животната средина и климатски промени во Република Северна Македонија. 

ОБЛАСТИ

ЧЛЕНКИ

Центар за климатски промени

ЕКО СВЕСТ

Милиеуконтакт Македонија

Македонско еколошко друштво

ФЛОРОЗОН

Рурална Коалиција

КАРНО

Новинари за човекови права

Рурална Коалиција

ГЕОСФЕРА

Локална Акциона група Агро Лидер

ОРГАНО-ЛОГИСТИК

Kolektiv Z

ЗДРАВЕЦ 2002

CNVP office – Macedonia

БИРЦ

ЦОРЗ Дебар

ПЛАНКТОНИУМ

Форум на млади

Balkans WaSH Network